Het ontpolderen van de Hedwigepolder gaat in 2016 van start.

Hoe oud is het woord ontpolderen?

(in de betekenis ‘het onder water laten lopen v.e. polder’)


Tegenwoordig verstaan we onder ontpolderen meestal het weer onder water zetten van een polder. Het woord is de laatste jaren vaak gevallen in verband met de Hertogin Hedwigepolder, een landaanwinning in Zeews-Vlaanderen die is ontstaan door het inpolderen van een stuk van het Verdronken Land van Saeftinghe. Nederland had met België afgesproken om de polder ‘terug te geven aan de natuur’, als compensatie voor natuur die bij de uitdieping van de Westerschelde verloren was gegaan, maar dat plan stuitte in Zeeland op veel verzet.

Ontpolderen in de bovengenoemde betekenis is ongeveer een halve eeuw oud. Dit zijn 3 citaten met de woorden ontpolderen of ontpoldering:

[…] het aanleggen van een rijwielpad vanaf de Hooidammen tot de weg Oudega-Eernewoude langs de nog te ontpolderen Jan Dirkspolder […]
(20-08-1970, Frisia)

Hier in Friesland en elders zijn diverse grote plannen voor ontpoldering, dat wil zeggen het onder water zetten van oude polders [hier wordt het woord nog toegelicht!], waardoor weer watervlakten ontstaan, met de samenhangende noodzakelijke [recreatieve] voorzieningen.
(27-03-1972, Leeuwarder Courant)

De kosten van de ontpoldering – het weer onder water laten lopen – van de Jan Durksz Polder onder Oudega zijn op basis van het plan dat in juni 1971 werd gemaakt, geraamd op ƒ 760.000.
(01-02-1973, Leeuwarder Courant)

Ontpolderen werd al in de 19e eeuw gebruikt, maar nog niet in de betekenis ‘een polder onder water zetten’.
In het WNT worden 2 betekenissen gegeven:

• Een stuk grond aan de bemaling van een polder onttrekken.

• Een land door inpoldering voor het water ontoegankelijk maken.
Referenties
Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT), lemma ontpolderen (gepubliceerd in 1892).» De ‘ontschepping’ van de aarde.
» Geloken, het deelwoord van luiken.
» index


Geplaatst op 4 februari 2013.

© de 5e Verdieping 2013